TOELICHTING BODEMSANERINGAlgemeen

In dit hoofdstuk wordt de kostencalculatie voor zowel het onderzoeks- en adviestrajecten, het reinigen van grond. De gearceerde blokken in het onderstaande schema geven het gedeelte van het hoofdstuk 'Bodemsanering' weer, dat in dit deel kostentechnisch wordt toegelicht.

De subcategorie 'Adviseren bodemsanering' komt tegemoet aan de gangbare praktijk, waarin veelal een extern adviesbureau een sanering voorbereidt en begeleidt. Doel van dit hoofdstuk is om – afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt – een redelijke inschatting te kunnen maken van de te verwachte kosten voor advies en begeleiding.

Hierbij is onderscheid gemaakt in zeven fasen:

 • Uitvoeren van een historisch onderzoek voor het vaststellen van de huidige en voormalige activiteiten.
 • Uitvoeren van een bodemonderzoek om de verontreinigingssituatie vast te stellen en de saneringsnoodzaak.
 • Opstellen van een saneringsplan of een plan van aanpak waarin de saneringsmaatregelen worden uitgewerkt, of het doen van een Besluit Uniforme Saneringen (BUS)-melding.
 • Aanvragen van de benodigde vergunningen.
 • Opstellen van een bestek en het verzorgen van de aanbestedingsprocedure.
 • Begeleiding van een bodemsanering.
 • Opstellen van het evaluatierapport.

Aangezien het adviseren bij bodemverontreiniging maatwerk is, zal het in de praktijk vaak voorkomen dat enkele fasen gedeeltelijk of volledig worden overgeslagen of met elkaar worden gecombineerd. In de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe de kosten van advies nader kunnen worden bepaald.


Algemene condities bepalen kosten advies en uitvoering

Bodemverontreiniging kan qua aard en omvang sterk variëren. Bij het bepalen van de verschillende kosten is uitgegaan van een gemiddelde situatie. Indien de feitelijke situatie duidelijk hiervan afwijkt, dient een op maat gesneden calculatie te worden uitgevoerd.

Voor de advieskosten na het traject Verkennend onderzoek (nader onderzoek, saneringsplan, vergunningen, bestek en aanbesteding en begeleiding van uitvoering) zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

 • de omvang van de verontreiniging is maximaal 1.000 m3;
 • de verontreiniging in de grond komt tot maximaal 2,0 m-mv voor;
 • de verontreiniging in het grondwater komt tot maximaal 5,0 m-mv voor.

Voor de kosten van het reinigen van grond gelden de navolgende condities:

 • de kosten voor ontgraving en transport van verontreinigde grond zijn niet inbegrepen;
 • de te reinigen partij grond is ongeveer 1.000 ton.

Voor het reinigen van grondwater is de kostencalculatie buiten beschouwing gelaten omdat de uit te voeren werkzaamheden per locatie erg specifiek zijn en per locatie sterk kunnen variëren, waardoor de spreiding in kosten groot is. Er kan geen gemiddelde worden bepaald; de calculatie moet op maat gesneden zijn.


Wettelijk kader

De onderzoekswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de wettelijke normen:

 • Het historisch onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens de Nederlandse voornorm NVN 5725 (Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, oktober 1999). Nagegaan wordt wat de voor boDemverontreining verdachte activteiten zijn.
 • Voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek geldt de Nederlandse Norm NEN 5740. Indien sprake is van een mogelijke verontreiniging met asbest dan is de Nederlandse Norm NEN 5707 voor verkennend onderzoek van toepassing. Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest dient te worden uitgevoerd conform de NEN 5707. Indien er puin in de bodem aanwezig is moet rekening worden gehouden met de NEN 5897. Onderzocht wordt of er verontreiniging aanwezig is.
 • Bij het nader onderzoek kan worden gewerkt aan de hand van "Protocol voor het nader onderzoek deel 1 naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging", Sdu Uitgeverij, 1993, "Richtlijn nader onderzoek deel 1 voor specifieke categorieën van gevallen van bodemverontreiniging", Sdu Uitgeverij, 1995 en de circulaire bodemsanering 2006. Bij nader onderzoek naar asbest geldt de Nederlandse Norm NEN 5707 (of NEN 5897 indien er sprake is van bouw- en sloopafval en/of puingranulaat). Bij het nader onderzoek wordt de verontreinigng afgekaderd en wordt de saneringsnoodszaak bepaald.
 • De veldwerkzaamheden dienen onder certificaat te worden uitgevoerd conform BRL SIKB 2000.

Om de bestemming van de bij grondwerkzaamheden vrijkomende verontreinigde grond te bepalen èn om te voorkomen dat verontreinigde grond op een verkeerde locatie terecht komt, worden de af- en aan te voeren partijen grond gekeurd. Het betreft veelal bemonstering en analyse van partijen grond die (al) in depot zijn gezet. Er kan ook voor worden gekozen om de partij in situ te onderzoeken, alvorens deze wordt ontgraven. De wijze waarop partijen grond worden gekeurd is vastgelegd in de Regeling Bodemkwaliteit (monsterneming conform BRL SIKB 1000, chemische analyses conform AP-04).

De gemiddelde kosten van de bovengenoemde typen onderzoek staan vermeld in de kostentabellen. In de tabellen zijn de meest gangbare onderzoeken opgenomen. De gemiddelde kosten geven een goede indicatie. De werkelijke kosten kunnen in de praktijk afwijken door de locatiespecifieke omstandigheden. Er moet rekening worden gehouden met een marge van plus of min 20%.


De onderzoeksresultaten worden getoetst aan het wettelijk toetsingskader (Besluit Bodemkwaliteit). Indien de gemeten gehalten boven de interventiewaarde komen, kunnen saneringsmaatregelen aan de orde zijn (afhankelijk van de aanwezigheid van risico's en de ontwikkelingsplannen). Indien de gemeten gehalten beneden de lokaal geldende achtergrondwaarde liggen, zijjn er geen maatregelen noodzakelijk.

Voor gehalten beneden de interventIewaarde – maar boven de lokale achtergrondwaarde – kan ook worden getoetst aan de lokaal geldende gebruikswaarden. Er kunnen saneringsmaatregelen aan de orde zijn om aan deze waarden te voldoen. Veelal wordt dit in het bestemmingsplan geregeld. Indien de verontreiniging boven de lokale achtergrondwaarde ligt en is veroorzaakt door milieuvergunningplichtige activiteiten, dient deze te worden gesaneerd.

Als het aangetroffen volume sterk verontreinigde grond (boven de interventiewaarde) meer dan 25 m3 grond of meer dan 100 m3 bodemvolume grondwater bedraagt, en de verontreiniging is voor 1975 veroorzaakt, is er sprake van een 'geval' van ernstige bovemverontreiniging.

Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dient een saneringsplan te worden opgesteld dat dient te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. De proceduretijd hiervoor bedraagt 13 tot 26 weken. Indien het een eenvoudige sanering betreft kan ook een BUS-melding worden gedaan. De proceduretijd hiervoor is 5 weken. Indien er een andere aanleiding is voor sanering, dient een plan van aanplak te worden opgesteld. Hiervoor zijn er geen specifieke procedures.


De aanbesteding van een sanering kan op verschillende manieren plaats vinden. Bij eenvoudige c.q. kleine saneringen kan een prijs worden gemaakt op basis van de beschikbare rapporten. Bij grote en ingewikkelde projecten wordt er een bestek gemaakt. Bij middelgrote projecten wordt er veelal een inschrijfstaat gemaakt.

Bij een bodemsanering is milieukundige begeleiding verplicht of gewenst en dient (veelal) na afloop een evaluatierapport worden opgesteld. Het adviesbureau dat dit verzorgd dient (in de meeste gevallen) te zijn gecertificeerd volgens de BRL 6000.

Na afloop van de sanering kan door het bevoegd gezag een beschikking of verklaring worden gegeven waarin de sanering wordt goedgekeurd.

Het bevoegd gezag kan een provincie of een gemeente betreffen, die meestal hun taken hebben gedelegeerd naar een regionale uitvoeringsdienst. Dit moet per geval worden nagegaan.

Bij de uitvoering van de bodemsanering dient rekening te worden gehouden met een aantal vergunningenprocedures. De belangrijkste zijn:

 • Melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor het lozen van grondwater dat bij de sanering vrij komt.
 • Melding voor het uitvoeren van een grondwateronttrekking in het kader van de Waterwet.

Toelichting per onderdeel

De gemiddelde kosten voor de meest gangbare type onderzoek (historisch onderzoek, verkennend bodemonderzoek, verkennend en nader asbestonderzoek, nader bodemonderzoek, partijkeuring) zijn opgenomen in de kostentabellen. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de kosten als gevolg van locatiespecifieke omstandigheden kunnen afwijken (tot 20%).

De gepresenteerde kosten voor het traject nader onderzoek tot en met milieukundige begeleiding geven een orde van grootte aan voor een 'gemiddelde' situatie. Als gevolg van locatiespecifieke omstandigheden kunnen de daadwerkelijke kosten sterk afwijken (100% of meer).

Uitgegaan is van onderzoek op de analysepakketten zoals opgenomen in de NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek) en de AP04 (partijkeuring).


Gebruikte literatuur

De volgende documenten zijn van belang.

Circulaire Bodemsanering 2006, gewijzigd 2013, Staatscourant 10675, 27 juni 2013.

Besluit Bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 469, 3 december 2000.

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000, Staatscourant 121, juni 2000.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.