Slopen houtwerk

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Het slopen van diverse onderdelen van hout.

Let op: eenheid is niet altijd volgens de RAW.

Tabel

GebouwtypeOnderdeelHoeveelheidEenheidKosten per eenheid
Boerderij Spanten, gordingen en balklaag 45,4 m3 x,xx
Vloerhout 505 m2 x,xx
Planken en tengels 853 m2 x,xx
Binnendeuren 25 stuk x,xx
Binnenkozijnen 25 stuk x,xx
Gevelkozijnen 82 m2 x,xx
Trappen 5 stuk x,xx
Plinten 354 m x,xx
Kantoorpand Deuren 30 stuk x,xx
Verzorgingstehuis Kozijnen, gevel en dak 465 m2 x,xx
Kaphout 15,5 m3 x,xx
Dakbeschot 1.850 m2 x,xx
Deurkozijnen 196 stuk x,xx
Deuren 214 stuk x,xx
Lattenplafond 1.441 m2 x,xx
Muziekcentrum Meranti stelkozijnen 860 m x,xx
Parketvloeren 242 m2 x,xx
Spaanplaat zwevende vloeren 2.645 m2 x,xx
Vloerbalkjes 6.510 m x,xx
Multiplex vloeren 272 m2 x,xx
Essenhouten akoestische bekleding 1.306 m2 x,xx
Deurkozijnen 243 stuk x,xx
Spaanplaat deuren 243 stuk x,xx
Bovenlichten 297 stuk x,xx
Kerkgebouw Vloerbeschot 562 m2 x,xx
Balklaag 17 m3 x,xx
Planken en tengels 1.143 m2 x,xx
Spanten en gordingen 81 m3 x,xx
Binnendeuren 31 stuk x,xx
Binnenkozijnen 25 stuk x,xx
Trappen 2 stuk x,xx
Basisschool Verdiepingsvloer 150 m2 x,xx
Balklaag verdieping 13,8 m3 x,xx
Beganegrondvloer 474 m2 x,xx
Balklaag begane grond 11,6 m3 x,xx
Dakbeschot/panlatten 1.286 m2 x,xx
Spanten en gordingen 36,5 m3 x,xx
Dakkapellen 1,9 m3 x,xx
Binnendeuren 46 stuk x,xx
Binnenkozijnen 46 stuk x,xx
Gevelkozijnen 227 m2 x,xx
Aftimmerwerk en plinten 0,5 m3 x,xx
Flatgebouw Gevelkozijnen 360 m2 x,xx
Voordeuren 62 stuk x,xx
Binnendeuren 484 stuk x,xx
Binnendeurkozijnen 484 stuk x,xx
Kasten 180 stuk x,xx

 • laden van sloopmaterialen op een vrachtauto (op auto, af werk).
:

 • verwijderen van asbest;
 • transportkosten;
 • stort- en/of verwerkingskosten;
 • bouwplaatskosten;
 • aan- en afvoer materieel;
 • hergebruikwaarde van afkomende materialen.
:  

PRIJSCONDITIES


De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • peildatum (prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • situering van de werkzaamheden;
 • directe kosten;
 • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
 • onderaannemerskosten;
 • staartkosten;
 • marktsituatie.

Situering van de werkzaamheden

Alle werkzaamheden zijn gesitueerd in het centrum van Nederland. Een straal van 35 km geldt als uitgangspunt voor de aanvoer van personeel, materiaal, materieel en onderaannemers.


Directe kosten

Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieel en onderaanneming.


Materiaalkosten

Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

 

Uurtarief GWW

FunctieUurtarief
Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 49,00
Bankwerker/lasser 48,45
Betonwerker I 49,25
Cultuurtechnisch medewerker 38,90
Fitter/lasser gasleiding 53,40
Geleiderailmonteur 49,00
Grondwerker (ploeg 3 personen) 48,95
Heier 48,95
Hovenier 38,90
Kabellasser 44,85
Kabelwerker (ploeg 6 personen) 44,85
Laborant 59,45
Machinist 52,00
Monteur 51,95
Palenboorder/funderingswerker 48,95
Rijswerker 48,95
Remmingwerker 48,70
Schilder 42,55
Sloper 48,95
Sloper (DTA-er) 48,05
Steenzetter 50,85
Stratenmaker (ploeg 2 personen) 53,80
Stratenmaker (ploeg 3 personen) 49,50
Timmerman I 50,85
Uitvoerder 59,45
Uitzetter 50,80
Vakman GWW 48,95
Verkeersregelaar
IJzervlechter I 50,85

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


Onderaannemerskosten

Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het bestek wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

 • aan- en afvoer materieel;
 • materieeltransport op het werk;
 • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
 • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
 • bediening en verbruik;
 • kantoorbehoeften;
 • verhard terrein voor keten en wagens;
 • opslagterrein;
 • brandstofvoorzieningen materieel;
 • schoonmaken wegen;
 • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
 • risico kabels en leidingen;
 • bewaking;
 • reservematerieel (stand-by);
 • communicatiemiddelen;
 • revisiekosten;
 • veiligheidsvoorzieningen;
 • onderhouds- en opleveringskosten.

Indirecte kosten

Indirecte of staartkosten, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Staartkosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

De percentages in het volgende calculatieschema geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij GWW-aannemers.

Aannemers voor sloopwerk, bodemsanering, kabelwerk en groenvoorziening hanteren andere calculatieschema's en/of percentages. Zie hiervoor de toelichting bij de betreffende tabellen.

LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

 

Calculatieschema GWW-werk

OmschrijvingEenheidBedrag
Arbeidskosten
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemerskosten
Eventuele keuringskosten ___________+
Totaal directe kosten (A)
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten, 7% van A
Algemene bedrijfskosten, 8% van A
Winst en risico, 4% van A ___________+
Totaal indirecte kosten (B)
Totaal geraamde aanneemsom A + B

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


Algemene kosten

Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

Voorbeelden van algemene kosten zijn:

 • directie en bedrijfsleiding;
 • bedrijfsbureau en calculatie;
 • marketing, verkoop en inkoop;
 • administratie algemeen;
 • salaris- en loonadministratie;
 • kantoorautomatisering;
 • personeelszaken en secretariaat;
 • receptie, telefoon, telex;
 • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
 • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
 • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
 • cursussen en jubilea;
 • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
 • milieuvergunningen;
 • contributies, abonnementen en certificering;
 • onderzoek en ontwikkeling.


Winst en risico

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.


Marktsituatie

De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.