Slopen algemeen

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Sloopwerk van onderdelen van verschillende materialen.

Tabel

GebouwtypeOnderdeelHoeveelheidEenheidKosten per eenheid
Boerderij Dakpannen 827 m2 x,xx
Bitumineuze dakbedekking 26 m2 x,xx
Steengaasplafonds 122 m2 x,xx
Zachtboardplafonds 139 m2 x,xx
Zinken dakgoot met gootklossen 120 m x,xx
Kantoorpand Glas uit aluminium gevelkozijnen 330 m2 x,xx
Aluminium gevelkozijnen 330 m2 x,xx
Bitumineuze dakbedekking 506 m2 x,xx
Ballastgrind 506 m2 x,xx
Dakrandafwerking van aluminium en multiplex 98 m x,xx
Vloerbedekking 1.070 m2 x,xx
Systeemplafond van minerale platen 1.284 m2 x,xx
Systeemwanden van gipsplaat 724 m2 x,xx
Verzorgingstehuis Glas uit buitenkozijnen 340 m2 x,xx
Dakpannen 1.850 m2 x,xx
Bitumineuze dakbedekking 112 m2 x,xx
Ballastgrind 112 m2 x,xx
Systeemplafond van minerale platen 1.564 m2 x,xx
Vloerbedekking 1.871 m2 x,xx
Muziekcentrum Glas uit kozijnen 658 m2 x,xx
Aluminium kozijnen 593 m2 x,xx
Ballastgrind 1.361 m2 x,xx
Bitumineuze dakbedekking met steenwol 4.795 m2 x,xx
Linoleum 471 m2 x,xx
Vloerbedekking 3.742 m2 x,xx
Wanden van gipsplaat 828 m2 x,xx
Plafonds inclusief isolatie, bestaande uit diverse materialen 8.815 m2 x,xx
Draadglas uit deuren 290 m2 x,xx
Kerkgebouw Dakpannen 1.040 m2 x,xx
Plat dak met bitumineuze dakbedekking en ballastgrind 103 m2 x,xx
Zinken dakgoot 115 m x,xx
Glas 275 m2 x,xx
Plafonds van houtvezelcement 1.028 m2 x,xx
Basisschool Dakpannen 1.286 m2 x,xx
Zinken dakgoot met gootklossen 277 m x,xx
Buitenramen 152 m2 x,xx
Draadglas uit binnendeuren 45 m2 x,xx
Plafonds van stucwerk en steengaas 786 m2 x,xx
Plafonds van zachtboard 77 m2 x,xx
Vloerbedekking 633 m2 x,xx
Flatgebouw Ballastgrind 1.156 m2 x,xx
Bitumineuze dakbedekking 1.156 m2 x,xx
Glas uit kozijnen 1.274 m2 x,xx
Vloerbedekking 2.400 m2 x,xx
Plafonds van stucwerk en steengaas 105 m2 x,xx

 • laden van sloopmaterialen op een vrachtauto (op auto, af werk).
:

 • verwijderen van asbest;
 • transportkosten;
 • stort- en/of verwerkingskosten;
 • bouwplaatskosten;
 • aan- en afvoer materieel;
 • hergebruikwaarde van afkomende materialen.
:  

TOELICHTING SLOOPWERK


Met de tabellen sloopkosten hebt u een snelle indicatie van de kosten van het slopen van materialen in combinatie met onderdelen van verschillende bouwwerken.

Omdat de sloopkosten volledig afhangen van het gebouwtype, de toegepaste constructie, de bouwmaterialen en de inzet van materieel, kunt u deze kosten aan de hand van uw eigen project goed vergelijken.


Uitgangspunt voor elk 'sloopproject' vormt de geldende wet- en regelgeving. Dit houdt in dat de werkorganisatie van het slopen er steeds op gericht is om zoveel mogelijk de vrijkomende bouw- en sloopmaterialen aan de bron te scheiden en aan te bieden voor recycling of hergebruik.

Tevens is bij de berekening van de kosten uitgegaan van een volledige kaalsloop. Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele verkoopopbrengsten van vrijkomende materialen.


De kostenkengetallen omvatten steeds alle sloopwerkzaamheden tot en met het laden van de vrijgekomen sloopmaterialen op het projectterrein. Door de grote prijsverschillen voor het afvoeren, hergebruiken of storten zijn deze kosten steeds exclusief de afvoer- en ontdoeningskosten. De kengetallen zijn dus 'af werk', namelijk exclusief de kosten van transport, recycling of vernietiging.

De gepubliceerde kostenkengetallen gaan uit van een evenwichtige bedrijfsuitoefening in een normale marktsituatie.


De gebruikelijke toeslagpercentages voor de indirecte kosten kunnen afwijken van de in de GWW-sector gangbare percentages.

In het onderstaande calculatieschema zijn de gangbare percentages voor sloopwerken gebruikt.


 

Calculatieschema sloopwerk

OmschrijvingEenheidBedrag
Arbeidskosten
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemerskosten _______________+
Totaal directe kosten (A)
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten, 5% van A
Algemene bedrijfskosten, 4% van A
Winst en risico, 5% van A _______________+
Totaal indirecte kosten (B)
Totaal geraamde aanneemsom A + B

PRIJSCONDITIES


De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • peildatum (prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • situering van de werkzaamheden;
 • directe kosten;
 • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
 • onderaannemerskosten;
 • staartkosten;
 • marktsituatie.

Situering van de werkzaamheden

Alle werkzaamheden zijn gesitueerd in het centrum van Nederland. Een straal van 35 km geldt als uitgangspunt voor de aanvoer van personeel, materiaal, materieel en onderaannemers.


Directe kosten

Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieel en onderaanneming.


Materiaalkosten

Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

 

Uurtarief GWW

FunctieUurtarief
Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 49,00
Bankwerker/lasser 48,45
Betonwerker I 49,25
Cultuurtechnisch medewerker 38,90
Fitter/lasser gasleiding 53,40
Geleiderailmonteur 49,00
Grondwerker (ploeg 3 personen) 48,95
Heier 48,95
Hovenier 38,90
Kabellasser 44,85
Kabelwerker (ploeg 6 personen) 44,85
Laborant 59,45
Machinist 52,00
Monteur 51,95
Palenboorder/funderingswerker 48,95
Rijswerker 48,95
Remmingwerker 48,70
Schilder 42,55
Sloper 48,95
Sloper (DTA-er) 48,05
Steenzetter 50,85
Stratenmaker (ploeg 2 personen) 53,80
Stratenmaker (ploeg 3 personen) 49,50
Timmerman I 50,85
Uitvoerder 59,45
Uitzetter 50,80
Vakman GWW 48,95
Verkeersregelaar
IJzervlechter I 50,85

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


Onderaannemerskosten

Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het bestek wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

 • aan- en afvoer materieel;
 • materieeltransport op het werk;
 • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
 • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
 • bediening en verbruik;
 • kantoorbehoeften;
 • verhard terrein voor keten en wagens;
 • opslagterrein;
 • brandstofvoorzieningen materieel;
 • schoonmaken wegen;
 • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
 • risico kabels en leidingen;
 • bewaking;
 • reservematerieel (stand-by);
 • communicatiemiddelen;
 • revisiekosten;
 • veiligheidsvoorzieningen;
 • onderhouds- en opleveringskosten.

Indirecte kosten

Indirecte of staartkosten, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Staartkosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

De percentages in het volgende calculatieschema geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij GWW-aannemers.

Aannemers voor sloopwerk, bodemsanering, kabelwerk en groenvoorziening hanteren andere calculatieschema's en/of percentages. Zie hiervoor de toelichting bij de betreffende tabellen.

LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

 

Calculatieschema GWW-werk

OmschrijvingEenheidBedrag
Arbeidskosten
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemerskosten
Eventuele keuringskosten ___________+
Totaal directe kosten (A)
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten, 7% van A
Algemene bedrijfskosten, 8% van A
Winst en risico, 4% van A ___________+
Totaal indirecte kosten (B)
Totaal geraamde aanneemsom A + B

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


Algemene kosten

Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

Voorbeelden van algemene kosten zijn:

 • directie en bedrijfsleiding;
 • bedrijfsbureau en calculatie;
 • marketing, verkoop en inkoop;
 • administratie algemeen;
 • salaris- en loonadministratie;
 • kantoorautomatisering;
 • personeelszaken en secretariaat;
 • receptie, telefoon, telex;
 • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
 • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
 • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
 • cursussen en jubilea;
 • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
 • milieuvergunningen;
 • contributies, abonnementen en certificering;
 • onderzoek en ontwikkeling.


Winst en risico

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.


Marktsituatie

De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.