Reststof, gemiddelde dichtheid

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
In de tabel wordt zowel de dichtheid van het materiaal (soortelijk gewicht, volumieke massa) als de dichtheid van losgestorte afvalstoffen aangegeven.
Losgestort materiaal in containers, vrachtauto's of op stortplaats.
Massa losgestort materiaal is sterk afhankelijk van de grootte van de (brok)stukken en de mate van verontreiniging.

Tabel

MaterialenOmschrijvingMassa in kg per m3
DichtheidDichtheid losgestort
Asfalt Maximale afmeting 0,25 x 0,25 m 2.500 1.750
Bagger/slib 2.100
Beton Gewapend 2.300 - 2.500 1.600 - 1.900
Ongewapend 2.200 - 2.400 1.550 - 1.800
Boomstobben 400 - 500
Composteerbaar groenafval/organisch afval 400
Dakbedekking Bitumen 1.050 850
Grond Rivierzand 1.750 1.400
Klei en leem 1.850 1.150
Hout Naaldhout 400 - 800 320 - 640
Loofhout 450 - 1.050 360 - 840
Metselpuin Kalkzandsteen 1.900 1.400 - 1.500
Gasbeton 400 - 1.300 300 - 950
Gebakken materiaal 1.600 - 1.900 1.200 - 1.450
Gipsblokken 800 - 1.400 600 - 1.050
Glas Glas als bouwafval 2.500 2.250

Afbeeldingen

TOELICHTING VERWIJDEREN RESTSTOFFEN


Hier vindt u de tarieven voor het afvoeren van vervuilde en niet-vervuilde materialen naar een puinrecycling, groenrecycling, sorteerinrichting, afvalverbranding of stortplaats. Deze tarieven kunnen per provincie sterk verschillen. Daarom geven de tabellen per bestemming voor elke provincie zowel de gemiddelde als de hoogste en laagste tarieven weer. Onder elke tabel staat ook vermeld wat de gemiddelden voor heel Nederland zijn.


Puinrecycling en sorteerinrichting

Bouwafvalstoffen die voor hergebruik of verwerking in aanmerking komen, mogen niet meer gestort worden. Deze afvalstoffen moeten voor reiniging en/of bewerking aan een recyclingsinstallatie of sorteerinrichting aangeboden worden. Vaak gelden hiervoor bepaalde voorwaarden -zoals de afmetingen van puin- zodat vooraf overleg raadzaam is. Alleen verontreinigde materialen mogen, indien het onmogelijk is deze te reinigen of te hergebruiken en de uitloogwaarde boven de grenswaarde U2 ligt, gestort worden. Uitzondering hierop vormen afvalstoffen die dusdanig behandeld en/of verwerkt kunnen worden dat uitloging van gevaarlijke stoffen onder de wettelijk gestelde grenswaarden blijft.


Groenrecycling

Groenafval dat niet kan worden hergebruikt op de plaats waar het vandaan komt, kan worden afgevoerd naar een groenrecyclingsinstallatie. In de tarieven is onderscheid gemaakt tussen GFT-, tuin- en plantsoenafval, snoeihout en stobben en tussen maaisel van sloten en bermen.


Afvalverbranding en stortplaats

De afvalstoffen die op geen enkele manier voor hergebruik of hoogwaardige verwerking in aanmerking komen, moeten zoveel mogelijk worden verbrand. Bij de verbranding kan dan energie teruggewonnen worden. De niet-brandbare materialen kunnen op stortplaatsen aangeboden worden. Niet alle materialen kunnen overal gestort worden.


Asbest

Asbest mag alleen door gecertificeerde bedrijven verwijderd en afgevoerd worden. De door deze bedrijven gerekende kosten zijn meestal inclusief stortkosten. Asbest kan zich zowel binnen als buiten bevinden. De asbest in het gebouw kan met de containment- of met de couveusemethode verwijderd worden. De containmentmethode is onder andere bestemd voor asbest aan plafonds, vloerbedekking, dakbeschotten en de op zichzelfstaande kleine elementen. De couveusemethode is hoofdzakelijk gericht op asbest bij leidingen en kokers. In de tabel zijn nadrukkelijk alleen de storttarieven vermeld.


Condities

De kosten zijn exclusief transport en BTW.

De kosten gelden voor hoeveelheden tot circa 50 ton.

Voor grotere hoeveelheden zijn individuele afspraken mogelijk met de recycling-, sorteer-, verbrandingsinstallaties of stortplaatsen. De prijzen worden dan projectmatig vastgesteld.

PRIJSCONDITIES


De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • peildatum (prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • situering van de werkzaamheden;
 • directe kosten;
 • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
 • onderaannemerskosten;
 • staartkosten;
 • marktsituatie.

Situering van de werkzaamheden

Alle werkzaamheden zijn gesitueerd in het centrum van Nederland. Een straal van 35 km geldt als uitgangspunt voor de aanvoer van personeel, materiaal, materieel en onderaannemers.


Directe kosten

Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieel en onderaanneming.


Materiaalkosten

Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

 

Uurtarief GWW

FunctieUurtarief
Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 49,00
Bankwerker/lasser 48,45
Betonwerker I 49,25
Cultuurtechnisch medewerker 38,90
Fitter/lasser gasleiding 53,40
Geleiderailmonteur 49,00
Grondwerker (ploeg 3 personen) 48,95
Heier 48,95
Hovenier 38,90
Kabellasser 44,85
Kabelwerker (ploeg 6 personen) 44,85
Laborant 59,45
Machinist 52,00
Monteur 51,95
Palenboorder/funderingswerker 48,95
Rijswerker 48,95
Remmingwerker 48,70
Schilder 42,55
Sloper 48,95
Sloper (DTA-er) 48,05
Steenzetter 50,85
Stratenmaker (ploeg 2 personen) 53,80
Stratenmaker (ploeg 3 personen) 49,50
Timmerman I 50,85
Uitvoerder 59,45
Uitzetter 50,80
Vakman GWW 48,95
Verkeersregelaar
IJzervlechter I 50,85

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


Onderaannemerskosten

Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het bestek wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

 • aan- en afvoer materieel;
 • materieeltransport op het werk;
 • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
 • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
 • bediening en verbruik;
 • kantoorbehoeften;
 • verhard terrein voor keten en wagens;
 • opslagterrein;
 • brandstofvoorzieningen materieel;
 • schoonmaken wegen;
 • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
 • risico kabels en leidingen;
 • bewaking;
 • reservematerieel (stand-by);
 • communicatiemiddelen;
 • revisiekosten;
 • veiligheidsvoorzieningen;
 • onderhouds- en opleveringskosten.

Indirecte kosten

Indirecte of staartkosten, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Staartkosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

De percentages in het volgende calculatieschema geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij GWW-aannemers.

Aannemers voor sloopwerk, bodemsanering, kabelwerk en groenvoorziening hanteren andere calculatieschema's en/of percentages. Zie hiervoor de toelichting bij de betreffende tabellen.

LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

 

Calculatieschema GWW-werk

OmschrijvingEenheidBedrag
Arbeidskosten
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemerskosten
Eventuele keuringskosten ___________+
Totaal directe kosten (A)
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten, 7% van A
Algemene bedrijfskosten, 8% van A
Winst en risico, 4% van A ___________+
Totaal indirecte kosten (B)
Totaal geraamde aanneemsom A + B

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


Algemene kosten

Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

Voorbeelden van algemene kosten zijn:

 • directie en bedrijfsleiding;
 • bedrijfsbureau en calculatie;
 • marketing, verkoop en inkoop;
 • administratie algemeen;
 • salaris- en loonadministratie;
 • kantoorautomatisering;
 • personeelszaken en secretariaat;
 • receptie, telefoon, telex;
 • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
 • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
 • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
 • cursussen en jubilea;
 • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
 • milieuvergunningen;
 • contributies, abonnementen en certificering;
 • onderzoek en ontwikkeling.


Winst en risico

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.


Marktsituatie

De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.