TOELICHTING ASBESTVERWIJDERINGAlgemeen

In dit hoofdstuk zijn de kosten voor de sanering van asbest in gebouwen behandeld. In eerste instantie komen de kosten voor onderzoek (asbestinventarisatie) aan de orde, daarna de saneringskosten.

Voorafgaande aan een asbestsanering dient eerst een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig is een gebouw, op welke plaatsen, in welke vorm en in welke mate. De resultaten van de asbestinventarisatie vormen de basis van de berekening van de kosten voor verwijdering van asbest uit gebouwen.

Voor het berekenen van de kosten voor verwijdering van asbest uit gebouwen is een calculatieschema opgezet. De werking van dit schema is toegelicht aan de hand van een aantal “standaard” praktijkvoorbeelden.

In juli 2006 zijn in het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit nieuwe regels van kracht geworden met betrekking tot de risico’s van blootstelling van werknemers aan asbest. Er wordt gewerkt met drie risicoklassen. Deze klassen zijn met name bepalend voor de veiligheidsmaatregelen die moeten worden getroffen bij de verwijdering van asbest.

Bij risicoklasse 1 wordt het blootstellingsrisico dermate laag ingeschat dat de bescherming overeenkomt met wat voorheen voor een buitensanering gold (o.a. adembescherming d.m.v. een halfgelaatmasker; de saneerder dient over het algemeen SC-530 gecertificeerd te zijn).

Risicoklasse 2 komt overeen met wat voorheen een gewone binnensanering betrof (containment en decontaminatie, volgelaatsmasker, uitsluitend uit te voeren door SC-530 gecertificeerde bedrijven).

Bij risicoklasse 3 wordt het blootstellingsrisico als het hoogste ingeschat. De bescherming is dan ook uitgebreid tot de voorheen hoogste bescherming met als uitbreiding dat extra luchtmetingen uitgevoerd moeten worden ter controle van ruimten in de omgeving van de daadwerkelijke sanering (alleen uitvoerbaar door een SC-530 gecertificeerd bedrijf).


Asbestinventarisatie

Het inventariseren van een gebouw op de aanwezigheid van asbest is een gecertificeerde werkzaamheid. Alleen bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de SC-540 zijn bevoegd onderzoeken uit te voeren. Alleen dan wordt voldaan aan de wettelijke status die noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het doen van een sloopmelding.

In de meeste gevallen zal naar aanleiding van een sloopmelding een gemeente aangeven dat er een asbestinventarisatierapport (volledige asbestinventarisatie in het kader van sloop) bij de aanvraag gevoegd moet worden. Dit inventarisatierapport dient te allen tijde tijdens een asbestsanering aanwezig te zijn op de saneringslocatie.

In het onderzoeksrapport worden de aangetroffen asbestbronnen ingedeeld in een risicocategorie conform de Risicogerichte Verwijderingscategorie Indeling omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit d.d. 7 juli 2006.

Op basis van deze indeling zijn de beschermende maatregelen die toegepast moeten worden tijdens een sanering vastgelegd.

Onderscheiden worden de navolgende risicocategorieën.

Categorie 1: bescherming bij verwijdering volgens basisvoorschriften.

Categorie 2: bescherming bij verwijdering conform SC-530; van toepassing bij blootstelling lager of gelijk aan 1 vezel per kubieke centimeter, uitgaande van een referentieperiode van acht uur.

Categorie 3: bescherming bij verwijdering conform SC-530; van toepassing bij blootstelling hoger dan 1 vezel per kubieke centimeter, uitgaande van een referentieperiode van acht uur.

NB. De + betekent dat er tijdens een sanering extra luchtmetingen buiten het directe saneringsgebied moeten worden uitgevoerd. Dit kan zowel voorafgaand, tijdens als na de sanering worden gedaan.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat risicocategorie 1 hechtgebonden plaatmateriaal betreft dat zonder breuk verwijderd kan worden, en de materialen die voorheen onder een verlicht regiem verwijderd konden worden (flenspakkingen, ondergrondse leidingen, warmtetoestellen). Deze werkzaamheden dienen over het algemeen door SC-530 gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd met een beperkt beschermingsregiem. De uitzonderingen zijn te vinden op de website van de centrale overheid: www.infomil.nl.

Risicocategorie 2 betreft werkzaamheden voor de meer gecompliceerde saneringen van hechtgebonden plaatmaterialen en leidingen die niet zonder breuk kunnen worden uitgevoerd. Het beschermingsregiem is vergelijkbaar met de binnensanering zoals beschreven in de SC-530.

Risicocategorie 3 betreft werkzaamheden voor gecompliceerde saneringen van niet-hechtgebonden materialen, waarbij het vrijkomen van grote hoeveelheden vezels in de lucht kan worden verwacht. Het beschermingsregiem is vergelijkbaar met de binnensanering zoals beschreven in de SC-530, waarbij extra luchtmetingen buiten het directe saneringsgebied uitgevoerd dienen te worden. De hoeveelheid en wijze van meten wordt aan de deskundigheid van de saneerder overgelaten.

Ook is het mogelijk dat in een niet-sloopsituatie er asbest uit een gebouw verwijderd moet worden. Ook voor zo een dergelijke sanering is een sloopmelding noodzakelijk. Tijdens de sanering moet er tevens een inventarisatierapport aanwezig zijn.

Daarnaast worden er gecertificeerde asbestinventarisaties uitgevoerd naar aanleiding van een risico-inschatting van aanwezig asbest (asbestrisico-inventarisatie) in een gebouw en asbestinventarisaties naar aanleiding van een vastgoedtransactie met een saneringskostenraming (globale inventarisatie).


Kosten asbestinventarisatie

Op basis van een aantal parameters kan een inschatting gemaakt worden van de onderzoekskosten van een gebouw. De parameters zijn:

  • het bouwjaar;
  • de grootte van het gebouw;
  • de hoeveelheid identieke ruimten in het gebouw.

Het bouwjaar

Asbest wordt al vanaf 1900 in gebouwen toegepast. Tot circa 1960 werd dit nog niet structureel en op grote schaal gedaan. In gebouwen met een bouwjaar tussen 1960 en 1985 is vrijwel altijd in enige vorm asbest toegepast. Rond 1985 begonnen de gebruiksbeperkingen van asbesthoudende materialen merkbaar te worden in de bouw en werd het materiaal steeds minder toegepast. Gebouwen na 1993 zijn in principe asbestvrij. In 1993 is het asbestverbod van kracht geworden dat de toepassing van asbest in elke vorm verbied. Daarom zal voor de sloopvergunning van een gebouw gebouwd na 1993 geen asbestinventarisatie noodzakelijk zijn.

 

Asbestinventarisatiekosten

Maximale gebouwgrootte in m2Kosten
Per m2Gehele gebouw
Minimumbedrag 719,00
1.000 1,55 1.550,00
2.500 1,35 3.375,00
10.000 1,00 10.000,00
20.000 0,85 17.000,00

De mogelijkheid bestaat dat het type A-onderzoek niet volstaat voor het weergeven van het aanwezige asbest in een gebouw.

Het gevolg hiervoor kan zijn dat destructief onderzoek (type B) noodzakelijk is en niet kon worden uitgevoerd ten tijde van de inventarisatie, doordat het gebouw bijvoorbeeld nog in gebruik was. Ook is het mogelijk dat er een besmetting wordt aangetroffen, bijvoorbeeld in de vorm van beschadigd niet-hechtgebonden plaatmateriaal. Dit wordt middels een risicobeoordeling conform de NEN 2991 onderzocht.

In deze omstandigheden vergt het een nader onderzoek, eveneens conform de NEN 2991 uitgevoerd, voor het vaststellen van bijvoorbeeld de verborgen asbestcomponenten of het vaststellen van het verspreidingsgebied van een besmetting.

De kosten voor een dergelijk onderzoek kunnen variëren tussen honderden tot duizenden euro's, gezien de diversiteit van omstandigheden waarbij een dergelijk onderzoek ingezet wordt.


Inhoudcomponenten van een inventarisatierapport

De basis voor de asbestsanering wordt gevormd door de resultaten van de asbestinventarisatie. Het gaat dan met name om de beschrijving van de aangetroffen asbestbronnen en per bron de hoeveelheid, de wijze van bevestiging en de aanduiding voor risicoklasse waaronder de bron valt bij verwijdering.

Een voorbeeld van een presentatie van de gegevens is weergegeven in onderstaande tabel.

 

Resultaat asbestinventarisatie, voorbeeld

MonstercodeFotonummerLocatieRuimteOmschrijving materiaalGeschatte hoeveelheidBevestigingRisicocategorie
Asb 01 1 Begane grond Keuken Vloerzijl 5 m2 Gelijmd 2
Asb 02 2 Zolder Gehele zolder Dakbeschot 80 m2 Genageld 2

Overige vaste componenten van het inventarisatierapport zijn:

1. Welk soort inventarisatie uitgevoerd is:

  • volledige asbestinventarisatie, voorafgaand aan sloop;
  • risico-inventarisatie;
  • globale inventarisatie in verband met de aan- en verkoop van een pand.

2. Een samenvatting met uitsluitingen; welke ruimten zijn niet onderzocht.

3. Tabel met te verwachten asbestbronnen (resultaat desk-research).

4. Tabel met aangetroffen asbestbronnen (resultaat inventarisatie).

5. Tabel met analyseresultaten.

6. Bijlagen in de vorm van:

  • fotobijlage;
  • kaartmateriaal met aanduiding van de aangetroffen asbestbronnen;
  • risicobeoordelingsformulieren (optioneel);
  • analysecertificaten.

Kostencalculatie asbestsanering

Op basis van de tabel "Voorbeeld resultaten asbestinventarisatie" uit het inventarisatierapport is een aantal voorbeeldgebouwen gepresenteerd met saneringscalculatie.

Er zijn drie standaardgebouwen gedefinieerd waarvan de gegevens makkelijk zijn te extrapoleren naar het merendeel van de gebouwen waarin zich asbest bevindt.

Per gebouwtype zijn de meest voorkomende asbesttoepassingen opgenomen.

De basis voor een kostenraming zal altijd het inventarisatierapport zijn. In onderstaande voorbeelden wordt dan ook van de inhoud van deze rapportage gebruik gemaakt. In de tabel zijn de asbesthoudende toepassingen uit dat rapport overgenomen.

Vervolgens worden de saneringskosten voor de sanering per standaardgebouw gegeven.

De saneringskosten worden mede bepaald door de voorbereiding, de uitvoering en de afronding.

Voorafgaande aan de sanering wordt het werkterrein ingericht. Het betreft met name het inrichten van veiligheidsmaatregelen om verspreiding van asbest bij de daadwerkelijke verwijdering te voorkomen, zoals waarschuwingsborden, afzetlint en het containment (bij risicocategorie 2 en 3).

Bij de uitvoering worden de asbesthoudende materialen verwijderd, waarbij het containment in stand dient te worden gehouden en na afloop te worden schoongemaakt.

De afronding van de werkzaamheden omvat de vrijgave, het afbreken van het containment, het afvoeren van het asbesthoudend materiaal en het opruimen van het werkterrein.

De saneringskosten zijn vertaald in meterprijzen. Deze meterprijs betreft de sanering van één asbesttoepassing in één ruimte, inclusief alle bijkomende kosten. Wanneer er meer asbesttoepassingen in één ruimte zijn dan moet een korting op de meterprijs worden gehanteerd: 30% voor een tweede toepassing, tot 50% voor elke volgende toepassing.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.