Binnenlandse omzet hoofdaannemers GWW naar opdrachtverkrijging in procenten en als index

Omschrijving

Omschrijving
De omzetgegevens betreffen alleen de binnenlandse omzet van de hoofdaannemers in de grond-, water- en wegenbouw.
Dus buiten beschouwing blijven de omzet uit het buitenland en de omzet uit nevenactiviteiten.
De opdrachtverkrijging die hieronder is weergegeven betreft de openbare en onderhandse aanbesteding, de enkelvoudige uitnodiging, klantenwerk en het verkrijgen van een opdracht op een andere wijze.
De omzet is weergegeven als een percentage van de totale omzet en als jaarindex, waarbij 1990 het basisjaar vormt.
Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Tabel

Binnenlandse omzet naar opdrachtverkrijging in procenten en als index
Soort gegevenJaarAanbestedingUitnodiging enkelvoudigKlantenwerkOverigTotaal
OpenbaarOnderhands
In % van omzet 1990 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1991 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1992 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1993 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1994 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1995 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1996 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1997 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1998 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1999 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2001 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2002 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2003 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2004 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2005 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Index (1990 = 100) 1990 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1991 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1992 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1993 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1994 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1995 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1996 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1997 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1998 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1999 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2001 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2002 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2003 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2004 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2005 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx

Afbeeldingen

Toelichting


Jaarlijks houdt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onder de in Nederland gevestigde hoofdaannemingsbedrijven in de sector grond-, water- en wegenbouw (GWW) een schriftelijke enquête met betrekking tot de financiële gegevens uit de jaarrekeningen. Op basis daarvan schetst het EIB de bedrijfseconomische positie en de hoogte en samenstelling van de algemene kosten van deze bouwbedrijven.

Onder deze hoofdaannemersbedrijven vallen alle bouwbedrijven die personeel in loondienst hebben en werken uitvoeren rechtstreeks in opdracht van een opdrachtgever en/of voor eigen rekening en risico.

De omzetgegevens in deze rubriek betreffen alleen de binnenlandse omzet. Dus buiten beschouwing blijven de omzet uit het buitenland en de omzet uit nevenactiviteiten.

De algemene bedrijfskosten van een bouwbedrijf zijn een vast onderdeel van de begrotingen van bouwwerken, meestal als opslagpercentage in de 'staart'. De algemene bedrijfskosten bestaan uit de kosten van huisvesting en algemene leiding (stafdiensten voor algemene zaken, administratieve staf en technische staf). In de praktijk verschillen deze percentages per bouwbedrijf door de grote verscheidenheid in aard en omvang van de bedrijven. Het EIB berekent jaarlijks het percentage algemene bedrijfskosten voor de verschillende groepen bouwbedrijven. Door rekening te houden met het type bouwbedrijf, kunt u de gegevens als richtsnoer gebruiken zonder daaraan een absolute waarde toe te kennen.

Het bedrijfsresultaat voor belasting is het saldo van de bruto omzet en kosten voor aftrek van belasting, waarin het saldo van de diverse baten en lasten al is verrekend. Dit is een financieel-economisch gegeven, dat per bedrijf achteraf wordt vastgesteld en waarin het totaal van alle daadwerkelijk gerealiseerde winst- en risicobijdragen van de verschillende werken zijn verdisconteerd. In de praktijk kunnen de vooraf te bepalen opslagpercentages voor winst en risico per bedrijf en per werk sterk uiteenlopen. Door rekening te houden met het type bouwbedrijf en type werk, kunt u de gegevens daarvoor als richtsnoer gebruiken, zonder daaraan een absolute waarde toe te kennen.


Bronvermelding

Voor het samenstellen van deze gegevens is gebruik gemaakt van de volgende EIB-publicaties en daarin opgenomen tabellen:

  • bedrijfseconomische kencijfers van GWW-bedrijven in 2005' (en van andere jaren);
  • algemene kosten in het bouwbedrijf in 2005' (en van andere jaren).

De publicaties van het EIB zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij:

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB),

Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam.

Telefoon (020) 5 83 19 00; fax (020) 5 83 19 99; e-mail: eib@eib.nl.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Frank van de Waeter de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.