Fietspad, verhardingen

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Alle vermelde prijzen zijn netto prijzen, exclusief bijkomende kosten. Er is geen rekening gehouden met regio-invloeden, locatie of andere bijzondere omstandigheden.

Tabel

OmschrijvingUitvoeringVariantVariantVariantEenheidKosten per eenheidReserveringskosten per eenheid per jaar
NieuwSloopPreventiefCorrectiefVervangen
(28) Halfverharding Kalkgesteente 60 mm Tot 250 m2 m2 x,xx x,xx
Tot 1.000 m2 m2 x,xx x,xx
(31) Asfaltverharding Zwart 1,2 m 85 mm 100 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
500 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
3,4 m 85 mm 100 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
500 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5,0 m 85 mm 100 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
500 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Rood 1,2 m 85 mm 100 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
500 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
2,4 m 85 mm 100 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
500 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5,0 m 85 mm 100 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
500 m m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Betonverharding Grijs 1,2 m 180 mm Tot 2,00 m m2 x,xx x,xx x,xx
(31) Elementverharding Incl. 0,05 m zandbaan Tot 3,00 m 300 x 300 x 45 mm Betontegel, grijs m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Betontegel, rood m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
300 x 300 x 60 mm Betontegel, grijs m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Betontegel, rood m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Steendikte 80 mm BSS, grijs, KF m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
BSS, rood, KF m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
BSS, zwart, KF m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Gebakken, KK m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Gebakken, DF m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Gebakken, WF m2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Kantopsluiting Opsluitband Recht 60 x 200 mm m x,xx x,xx x,xx x,xx
80 x 200 mm m x,xx x,xx x,xx x,xx
100 x 200 mm m x,xx x,xx x,xx x,xx
Gebogen 60 x 200 mm m x,xx x,xx x,xx x,xx
80 x 200 mm m x,xx x,xx x,xx x,xx
100 x 200 mm m x,xx x,xx x,xx x,xx


Het bestand met de ramingskengetallen van www.gwwkosten.nl bevat kostengegevens ten behoeve van het maken van een kostenraming in de initiatief/ontwerpfase van civiel- en groentechnische werkzaamheden. Er zijn kengetallen beschikbaar voor nieuwbouw, sloop, reconstructie en onderhoud. Het bestand is naadloos te gebruiken in combinatie met het ramingsprogramma op deze site. Via het ramingsprogramma kunt u op eenvoudige wijze parameters instellen en uitvoeringsalternatieven berekenen. Een gemaakte onderhoudsraming kan makkelijk omgezet worden in een MJO-begroting via de MJOB-tool op deze site. In deze toelichting vermelden we de uitgangspunten van de gepubliceerde kosten.


PRIJSCONDITIES

De kostenkengetallen zijn onderbouwd met calculatiedata en MJO-data, waardoor voor de kengetallen dezelfde condities gelden. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • actuele peildatum (prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel;
 • de kostengegevens in de tabellen bevatten de directe kosten inclusief eventuele onderaannemerskosten maar exclusief staartkosten;
 • dagproductie op normale werktijden
 • stabiele markt; plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.

TOELICHTING KOSTEN


Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen - afhankelijk van het bestek - wel of niet van toepassing zijn.

Voorbeelden:

 • aan- en afvoer materieel;
 • materieeltransport op het werk;
 • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
 • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
 • bediening en verbruik;
 • kantoorbehoeften;
 • verhard terrein voor keten en wagens;
 • opslagterrein;
 • brandstofvoorzieningen materieel;
 • schoonmaken wegen;
 • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
 • risico kabels en leidingen;
 • bewaking;
 • reservematerieel (stand-by);
 • communicatiemiddelen;
 • revisiekosten;
 • veiligheidsvoorzieningen;
 • onderhouds- en opleveringskosten.

Materiaalkosten

Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie worden gehanteerd. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de cao's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

 

Uurtarief GWW

FunctieUurtarief
Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 49,00
Bankwerker/lasser 50,80
Betonwerker I 49,25
Cultuurtechnisch medewerker 38,90
Fitter/lasser gasleiding 53,40
Geleiderailmonteur 49,00
Grondwerker (ploeg 3 personen) 48,95
Heier 48,95
Hovenier 38,90
Kabellasser 44,85
Kabelwerker (ploeg 6 personen) 44,85
Laborant 59,45
Machinist 52,00
Monteur 51,95
Palenboorder/funderingswerker 48,95
Rijswerker 48,95
Remmingwerker 48,70
Schilder 42,55
Sloper 48,95
Sloper (DTA-er) 48,05
Steenzetter 50,85
Stratenmaker (ploeg 2 personen) 53,80
Stratenmaker (ploeg 3 personen) 49,50
Timmerman I 50,85
Uitvoerder 59,45
Uitzetter 50,80
Vakman GWW 48,95
Verkeersregelaar
IJzervlechter I 50,85

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. De kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders is vermeld.


Onderaannemerskosten

Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


Directe kosten

Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieel en onderaanneming.


Indirecte kosten

Indirecte kosten of staartkosten worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Staartkosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals eenmalige kosten, algemene kosten en winst & risico.

De percentages in het volgende schema geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij GWW-aannemers.

Aannemers voor sloopwerk, bodemsanering, kabelwerk en groenvoorziening hanteren andere calculatieschema's en/of percentages. Zie hiervoor de toelichting bij de betreffende tabellen.

LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

 

Calculatieschema Raming maken

OmschrijvingBedrag
Nieuwbouwkosten
Eenmalige kosten (6%)
Algemene bouwplaatskosten (6%)
Uitvoeringskosten (4%)
Algemene kosten (3%)
Winst en risico (3%)
Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek (0.15%)
Bijdrage RAW (0,15%) ____________+
Bouwkosten totaal
Bijkomende kosten (0%) ____________+
Totaal excl. BTW
BTW (21%) _____________+
Totaal incl. BTW


UITVOERINGSKOSTEN

Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


ALGEMENE KOSTEN

Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

Voorbeelden van algemene kosten zijn:

 • directie en bedrijfsleiding;
 • bedrijfsbureau en calculatie;
 • marketing, verkoop en inkoop;
 • administratie algemeen;
 • salaris- en loonadministratie;
 • kantoorautomatisering;
 • personeelszaken en secretariaat;
 • receptie, telefoon, telex;
 • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
 • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
 • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
 • cursussen en jubilea;
 • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
 • milieuvergunningen;
 • contributies, abonnementen en certificering;
 • onderzoek en ontwikkeling.


WINST EN RISICO

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door bijvoorbeeld regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.