Reststof, gemiddelde dichtheid

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
In de tabel wordt zowel de dichtheid van het materiaal (soortelijk gewicht, volumieke massa) als de dichtheid van losgestorte afvalstoffen aangegeven.
Losgestort materiaal in containers, vrachtauto's of op stortplaats.
Massa losgestort materiaal is sterk afhankelijk van de grootte van de (brok)stukken en de mate van verontreiniging.

Tabel

MaterialenOmschrijvingMassa in kg per m3
DichtheidDichtheid losgestort
Asfalt Maximale afmeting 0,25 x 0,25 m 2.500 1.750
Bagger/slib 2.100
Beton Gewapend 2.300 - 2.500 1.600 - 1.900
Ongewapend 2.200 - 2.400 1.550 - 1.800
Boomstobben 400 - 500
Composteerbaar groenafval/organisch afval 400
Dakbedekking Bitumen 1.050 850
Grond Rivierzand 1.750 1.400
Klei en leem 1.850 1.150
Hout Naaldhout 400 - 800 320 - 640
Loofhout 450 - 1.050 360 - 840
Metselpuin Kalkzandsteen 1.900 1.400 - 1.500
Gasbeton 400 - 1.300 300 - 950
Gebakken materiaal 1.600 - 1.900 1.200 - 1.450
Gipsblokken 800 - 1.400 600 - 1.050
Glas Glas als bouwafval 2.500 2.250

Afbeeldingen

TOELICHTING VERWIJDEREN RESTSTOFFEN


Hier vindt u de tarieven voor het afvoeren van vervuilde en niet-vervuilde materialen naar een puinrecycling, groenrecycling, sorteerinrichting, afvalverbranding of stortplaats. Deze tarieven kunnen per provincie sterk verschillen. Daarom geven de tabellen per bestemming voor elke provincie zowel de gemiddelde als de hoogste en laagste tarieven weer. Onder elke tabel staat ook vermeld wat de gemiddelden voor heel Nederland zijn.


Puinrecycling en sorteerinrichting

Bouwafvalstoffen die voor hergebruik of verwerking in aanmerking komen, mogen niet meer gestort worden. Deze afvalstoffen moeten voor reiniging en/of bewerking aan een recyclingsinstallatie of sorteerinrichting aangeboden worden. Vaak gelden hiervoor bepaalde voorwaarden -zoals de afmetingen van puin- zodat vooraf overleg raadzaam is. Alleen verontreinigde materialen mogen, indien het onmogelijk is deze te reinigen of te hergebruiken en de uitloogwaarde boven de grenswaarde U2 ligt, gestort worden. Uitzondering hierop vormen afvalstoffen die dusdanig behandeld en/of verwerkt kunnen worden dat uitloging van gevaarlijke stoffen onder de wettelijk gestelde grenswaarden blijft.


Groenrecycling

Groenafval dat niet kan worden hergebruikt op de plaats waar het vandaan komt, kan worden afgevoerd naar een groenrecyclingsinstallatie. In de tarieven is onderscheid gemaakt tussen GFT-, tuin- en plantsoenafval, snoeihout en stobben en tussen maaisel van sloten en bermen.


Afvalverbranding en stortplaats

De afvalstoffen die op geen enkele manier voor hergebruik of hoogwaardige verwerking in aanmerking komen, moeten zoveel mogelijk worden verbrand. Bij de verbranding kan dan energie teruggewonnen worden. De niet-brandbare materialen kunnen op stortplaatsen aangeboden worden. Niet alle materialen kunnen overal gestort worden.


Asbest

Asbest mag alleen door gecertificeerde bedrijven verwijderd en afgevoerd worden. De door deze bedrijven gerekende kosten zijn meestal inclusief stortkosten. Asbest kan zich zowel binnen als buiten bevinden. De asbest in het gebouw kan met de containment- of met de couveusemethode verwijderd worden. De containmentmethode is onder andere bestemd voor asbest aan plafonds, vloerbedekking, dakbeschotten en de op zichzelfstaande kleine elementen. De couveusemethode is hoofdzakelijk gericht op asbest bij leidingen en kokers. In de tabel zijn nadrukkelijk alleen de storttarieven vermeld.


Condities

De kosten zijn exclusief transport en BTW.

De kosten gelden voor hoeveelheden tot circa 50 ton.

Voor grotere hoeveelheden zijn individuele afspraken mogelijk met de recycling-, sorteer-, verbrandingsinstallaties of stortplaatsen. De prijzen worden dan projectmatig vastgesteld.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.