Parkeerplaats

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Tabel

Constructie/werkzaamhedenEenheidUitvoeringVariantVariantVariantReserveringskosten per eenheid per jaar
PreventiefCorrectiefVervangen
Aanvullen, egaliseren en handmatig inzaaien buitenberm m2 Breedte 1,50 m x,xx
Riolering parkeerplaats m2 200 m2 x,xx
1.200 m2 x,xx
Cunet m3 Menggranulaat 0/40 Tot 3,00 m Tot 0,50 m x,xx
5,00 - 10,00 m Tot 0,50 m x,xx
Betongranulaat Tot 3,00 m Tot 0,50 m x,xx
Vanaf 3,00 m Tot 0,50 m x,xx
Zand Tot 3,00 m Tot 0,50 m x,xx
5,00 - 10,00 m Tot 0,50 m x,xx
Kantopsluitingen m Recht 100 x 200 mm x,xx
130/150 x 250 mm 0,03 m3 stelbeton x,xx
Met goottegel, 300 x 150 x 60/70 mm x,xx
Recht 115/225 x 240 mm 0,03 m3 stelbeton x,xx
Met goottegel, 300 x 150 x 60/70 mm x,xx
Inritblok m Recht 180/200 x 500 mm x,xx
Inritband m Recht 130/150 x 450 mm x,xx
Stootbanden stuk Recht 200 x 200 x 1.000 mm x,xx
Straatstenen m2 Incl. 0,05 m zandbaan Dikte 80 mm Tot 3,00 m BSS grijs KF x,xx
BSS rood KF x,xx
BSS zwart KF x,xx
Gebakken KK x,xx
Gebakken DF x,xx
Gebakken WF x,xx
Vanaf 3,00 m BSS grijs KF x,xx
BSS rood KF x,xx
BSS zwart KF x,xx
Gebakken KK x,xx
Gebakken DF x,xx
Gebakken WF x,xx
Dikte 100 mm Tot 3,00 m BSS grijs KF x,xx
BSS rood KF x,xx
BSS zwart KF x,xx
Vanaf 3,00 m BSS grijs KF x,xx
BSS rood KF x,xx
BSS zwart KF x,xx
Markeerstenen m Dikte 80 mm Wit KF x,xx
Molgoot m Uitholling 45 mm 150 x 400 x 1.000 mm Op zand x,xx
Op beton x,xx
5 streklagen BKK, 80 mm Op zand x,xx
In specie x,xx
Kniplijn m Keperverband BKK, 80 mm x,xx
Asfaltverharding m2 In comb. betongranulaat 100 mm 50 ton x,xx
500 ton x,xx
In comb. mengranulaat 120 mm 25 ton x,xx
400 ton x,xx
Thermische wegmarkering m Breedte 100 mm Ononderbroken x,xx
0,5-0,5 en 1-1 x,xx
Hydraulische kraan uur x,xx
Grondwerker uur x,xx

Toelichting


Het bestand met mjo-data GWW van www.gwwkosten.nl bevat kostengegevens tbv het maken van een meerjarenbegroting van civiel- en groentechnische werkzaamheden. Het bestand is naadloos te gebruiken in combinatie met het MJOB programma op www.gwwkosten.nl. Via het MJOB programma kunt u op eenvoudige wijze aanpassingen in de data doorvoeren, zoals horizon, onderhoudsfrequenties of vervangingsjaren. In deze toelichting vermelden we de uitgangspunten van de gepubliceerde kosten.


PRIJSCONDITIES

De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • actuele peildatum (de prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel;
 • de kostengegevens in de tabellen bevatten de directe kosten inclusief eventuele onderaannemerskosten maar exclusief staartkosten;
 • dagproductie op normale werktijden
 • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
 • stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.
 • De levensduren zijn ingesteld obv gemiddelde technische levensduur
 • de onderhoudsfrequenties zijn gebaseerd op gegevens uit de dagelijkse praktijk van onze bronnen.

Uitgangspunten


Definities

De tabellen bevatten kostengegevens voor het meerjarig onderhoud van civiel- en groentechnische werkzaamheden. Bij de bepaling van levensduren en onderhoudscycli is uitgegaan van een normaal onderhoudsniveau. de ingestelde levensduren en onderhoudscycli zijn bepaald aan de hand van ervaringsgegevens van externe deskundigen.


Reserveringskosten

Alle vermelde kosten zijn op basis van de contante waarde en annuïteitenmethode teruggerekend naar reserveringskosten per jaar. Bij de berekening van de kosten is rekening gehouden met

 • rentepercentage 4,5%;
 • levensduur van de betreffende component per niveau van onderhoud;
 • toekomstige prijsstijgingen 2,5%.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand rekenvoorbeeld geeft een uitleg van de toegepaste berekening.

Stel dat de vervangingskosten van een component 850,- euro is en de component wordt over 30 jaar vervangen. Wat moet ik nu per jaar gaan reserveren om over 30 jaar de vervangingskosten te kunnen betalen?


Bepalen toekomstige prijs

Als eerste gaan we de toekomstige prijs bepalen. Dit doen we omdat de prijs in de toekomst zal stijgen. Deze prijsstijging bepalen we aan de hand van onze eigen indexen.


De formule is als volgt.

 

FV = C x (1 + r) n FV = Toekomstige prijs (Future Value)
C = Kasstroom (Cashflow)
r = Prijsstijging (%) / 100
n = Jaren


FV = C x (1 + r) n

 

FV = 850 x (1 + 0,025) 30 C = 850,00
FV = 850 x 2,098 r = 2,5% / 100 = 0,025
FV = 1.782,93 n = 30 jaar

Bedrag contant maken

De toekomstige prijs is nu bekend en dit bedrag gaan we contant maken. Dit doen we omdat we op dit moment willen weten wat we moeten sparen.


Het toekomstige bedrag contant maken doen we met onderstaande formule:


 

PV = FV / (1 + i) n-1 PV = Contante waarde (Present Value)
FV = Eindwaarde (Future Value)
i = Rente (%) / 100
n = Jaren - 1


PV = FW / (1 + i) n-1

 

PV = 1.782,93 / (1 + 0,045) 29 FV = 1.782,93 euro
PV = 1.782,93 x 3,584036 i = 4,5% / 100 = 0,045
PV = 497,46 n = 29 jaar

Bepalen jaarlijkse inleg

Nu gaan we de jaarlijkse inleg bepalen.


We berekenen dit bedrag aan de hand van een annuïteitenberekening:

 

PMT = PV x (1-1/(1+i)) / (1-1/(1+i) n-1) PMT = Annuïteit (Periodic paymant amount)
PV = Contante waarde (Preset Value)
i = Rente (%) / 100
n = Jaren - 1


PMT = PV x (1-1/(1+i)) / (1-1/(1+i) n-1)

 

PMT = 497,46 x (1-1/(1+0,045)) / (1-1/(1+0,045) 29) PV = 497,46 euro
PMT = 497,46 x (1-1/1,045)/(1-1/3,584) i = 4,5% / 100 = 0,045
PMT = 497,46 x 0,043 / 0,721 n = 29 jaar
PMT = 29,66 euro


Het bedrag van 29,66 euro dient men jaarlijks op de rekening te zetten om vervolgens over 30 jaar de vervangingskosten te kunnen betalen.


Bij het rekenvoorbeeld is een aantal aannames gedaan.

De prijsstijging is 2,5% per jaar. Deze waarde bepalen wij aan de hand van onze eigen indexen.

De rente bij de bank is 4,5% per jaar. Deze waarde wordt verstrekt door de Nederlandse Bank.

De beide percentages stellen wij eenmaal per jaar in. Alleen bij extreme wijzigingen gedurende het jaar zal er een tussentijdse aanpassing plaats vinden.

Verder houden we er rekening mee dat het toekomstig bedrag in het jaar voor de uitvoering beschikbaar is. Als de vervanging dus in 2040 plaats vindt, dan zal het bedrag in 2039 al volledig op de bank staan.


Waarom deze methode?

Door de bedragen contant te maken kunnen verschillende scenario's en uitvoeringsvarianten met elkaar vergeleken worden. Dit verschaft u het inzicht om zelf het juiste beleid te kiezen.


Bepaling kosten

Voortdurend worden de prijzen geactualiseerd zodat de prijsinformatie up-to-date is.

De kosten zijn inclusief:

 • arbeidskosten tijdens normale werktijden en bij de meest voorkomende werkomstandigheden;
 • materialen, waarbij gerekend is met netto materiaalprijzen gebaseerd op een gemiddelde bruto-netto korting.

De kosten zijn exclusief:

 • reiskosten;
 • kosten voor huur van materieel;
 • aan- en afloopverliezen;
 • externe invloeden, zoals weersomstandigheden, overmacht en bereikbaarheidsproblemen;
 • verliezen door verplaatsing van de ene plaats naar de volgende;
 • verliezen door slechte werkorganisatie;
 • opslag- en stallingskosten;
 • kosten voor uitzetten en opmeten;
 • AKW van het uitvoerend bedrijf;
 • BTW.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.