Profileren van oppervlakken

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Het machinaal fijnprofileren van oppervlakken van zand na verdichting en voor het aanbrengen van een verharding.
Maximale afwijking voor het profileren + of - 0,10 m, na het profileren maximaal + of - 0,02 m.

Tabel

Breedte in mOppervlakte in m2
Tot 1.0001.000 - 5.0005.000 - 20.000Vanaf 20.000
Kosten per m2 Tot 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 - 6 x,xx x,xx x,xx x,xx
6 - 10 x,xx x,xx x,xx x,xx
Vanaf 10 x,xx x,xx x,xx x,xx
Uur per m2 Tot 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 - 6 x,xx x,xx x,xx x,xx
6 - 10 x,xx x,xx x,xx x,xx
Vanaf 10 x,xx x,xx x,xx x,xx
m2 per uur Tot 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 - 6 x,xx x,xx x,xx x,xx
6 - 10 x,xx x,xx x,xx x,xx
Vanaf 10 x,xx x,xx x,xx x,xx

Toelichting en condities


Het calculatiebestand GWW van www.gwwkosten.nl bevat kostengegevens tbv het maken van een calculatie op RAW-bestekspostniveau voor civiel- en groentechnische werkzaamheden. Het bestand is naadloos te gebruiken in combinatie met de calculatiesoftware op www.gwwkosten.nl. In deze toelichting vermelden we de uitgangspunten van de gepubliceerde kosten.Prijscondities

De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • actuele peildatum (de prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel;
 • de kostengegevens in de tabellen bevatten de directe kosten inclusief eventuele onderaannemerskosten maar exclusief staartkosten;
 • dagproductie op normale werktijden;
 • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
 • stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.

Toelichting kosten


Materiaalkosten

Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

 

Uurtarief GWW

FunctieUurtarief
Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 40,65
Bankwerker/lasser 42,40
Betonwerker I 39,20
Cultuurtechnisch medewerker 32,25
Fitter/lasser gasleiding 44,50
Geleiderailmonteur 40,65
Grondwerker (ploeg 3 personen) 40,45
Heier 40,45
Hovenier 32,25
Kabellasser 37,25
Kabelwerker (ploeg 6 personen) 37,25
Laborant 49,10
Machinist 43,35
Monteur 42,70
Palenboorder/funderingswerker 40,45
Rijswerker 40,45
Remmingwerker 40,45
Schilder 35,00
Sloper 40,45
Sloper (DTA-er) 40,05
Steenzetter 42,40
Stratenmaker (ploeg 2 personen) 44,40
Stratenmaker (ploeg 3 personen) 40,85
Timmerman I 42,40
Uitvoerder 49,10
Uitzetter 42,00
Vakman GWW 40,45
Verkeersregelaar 26,00
IJzervlechter I 42,40

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


Onderaannemerskosten

Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


Directe kosten

Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieel en onderaanneming.


Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het bestek wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

 • aan- en afvoer materieel;
 • materieeltransport op het werk;
 • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
 • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
 • bediening en verbruik;
 • kantoorbehoeften;
 • verhard terrein voor keten en wagens;
 • opslagterrein;
 • brandstofvoorzieningen materieel;
 • schoonmaken wegen;
 • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
 • risico kabels en leidingen;
 • bewaking;
 • reservematerieel (stand-by);
 • communicatiemiddelen;
 • revisiekosten;
 • veiligheidsvoorzieningen;
 • onderhouds- en opleveringskosten.

Indirecte kosten

Indirecte of staartkosten, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Staartkosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

De percentages in de volgende calculatieschema's geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij GWW-aannemers.

LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

 

Calculatieschema Sloop-, GWW- en Groenwerk

OmschrijvingPercentage van subtotaal (A) bij(Sub)totaalBedrag
SloopwerkGWW-werkGroenwerk
Arbeidskosten
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemerskosten
Eventuele keuringskosten
________________
Directe kosten Subtotaal (A)
________________
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten 5 7 5
Algemene bedrijfskosten 4 8 20
Winst en risico 5 4 10
________________
Indirecte kosten Subtotaal (B)
Geraamde aanneemsom Totaal (A + B)

 

Calculatieschema kabel- en leidingwerk

OmschrijvingPercentage van subtotaal(Sub)totaalBedrag
(A)(B)
Arbeidskosten
Materieelkosten
____________
Subtotaal (A)
Algemene Kosten 10
Kwaliteitszorg 0,5
Transport materieel en personeel 1
Huisvesting 1
Verzekeringen 0,5
Uitvoeringskosten 8
Winst en risico 5
Eenmalige kosten
____________
Totaal (A)
____________
Materiaalkosten Subtotaal (B)
Opslag materiaal 10
Winst en risico 6
____________
Totaal (B)
Geraamde aanneemsom Totaal (A + B)

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


Algemene kosten

Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

Voorbeelden van algemene kosten zijn:

 • directie en bedrijfsleiding;
 • bedrijfsbureau en calculatie;
 • marketing, verkoop en inkoop;
 • administratie algemeen;
 • salaris- en loonadministratie;
 • kantoorautomatisering;
 • personeelszaken en secretariaat;
 • receptie, telefoon, telex;
 • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
 • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
 • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
 • cursussen en jubilea;
 • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
 • milieuvergunningen;
 • contributies, abonnementen en certificering;
 • onderzoek en ontwikkeling.


Winst en risico

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.